پروسه طراحی UX – آزمایش و حل مشکلات

فکر طراحی ، دیدگاهی انسان محور است برای نوآوری که از ابزار طراحی استفاده میکند تا نیاز افراد، امکانات تکنولوژی و شرایط لازم برای موفقیت تجاری را ادغام میکند

ارسال شده در