اهمیت تحقیقات UX

تحقیقات UX یک سرمایه گذاری مهم در هر فرایند طراحی است، که شامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای بهبود قابلیت استفاده آن از طریق تکنیک های تحقیق، می شود.

ارسال شده در