یک تعریف سریع از آزمایش کاربرد پذیری

در این مقاله می خواهیم درمورد آزمایش کاربرد پذیری صحبت کنیم

ارسال شده در


اهمیت تحقیقات UX

تحقیقات UX یک سرمایه گذاری مهم در هر فرایند طراحی است، که شامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات برای بهبود قابلیت استفاده آن از طریق تکنیک های تحقیق، می شود.

ارسال شده در