۵ هسته اصلی UX

برای درک کامل معنای طراحی UX باید کاری که طراحان UX انجام میدهند تشریح شود. به این منظور پنج هسته اصلی UX را توضیح می دهیم

ارسال شده در